loading...

Hierdie skool was sedert sy ontstaan in 1976 as ’n Parallelmedium skool by die Kaapse Onderwysdepartement geregistreer. Hierdie dokument is dus voortspruitend uit paragraaf een en die doel daarvan is slegs om die besluit te handhaaf en dit bindend te maak vir solank as wat dit die Skoolbeheerliggaam van hierdie skool oortuig dat dit die beste manier is om elke leerder die maksimum voordeel in die onderrigtaal van sy / haar keuse te bied. Dit behels dat leerders en hul ouers die keuse mag uitoefen, ten einde die medium van onderrig te bepaal. Medium van onderrig vind plaas in Afrikaans of Engels.  Hierdie twee bane loop parallel met mekaar. Dit beteken voorts dat beide bane op dieselfde standaard ten opsigte van onderrig moet bly en dat die toetse en / of eksamens van mekaar verskil, slegs sover dit die medium van onderrig betref.  Inhoude van alle vakke wat aangebied word, is dus presies dieselfde vanaf graad 1 tot graad 7.

Back to top