SKOOLFONDS

➢ Sewe dae na die aanvaarding van die Begroting deur die ouers en Beheerliggaam, sal die skoolfonds per maand vir tien maande, vanaf Januarie tot Oktober, bekend gemaak word.
➢ Skoolfonds is twee maniere bataalbaar: Die volle bedrag vooruitbetaalbaar vir die jaar voor 28 Februarie of die maandelikse bedrag, elke maand vanaf Januarie tot Oktober ( daar mag geen maand oorgeslaan word nie). Wanbetaling kan sal lei tot oorhandigings en skuldinvordering op rekeninghouer se koste. Indien ouers I voogde finansiële probleme ondervind, moet hulle met die skoolhoof daaroor in verbinding tree.  Ouers wat jaarliks vooruit betaal, kry 6% afslag terwyl ses maandelikse betalings, kwalifiseer vir 3% afslag.
➢ Subsidie aansoekvorms is vanaf Desember by die finansiële kantoor beskikbaar.  Aansoeke sluit die einde van Januarie waarna geen aansoeke sonder goeie rede aanvaar sal word nie.
➢ Ons doen ’n beroep op ouers om toe te sien dat geld wat na die finansiële sekretaresse moet gaan, asseblief in ’n verseëlde (bold) koevert moet wees met die volgende inligting daarop:
1. Naam en van van leerling,
2. Graad,
3. Duidelike omskrywing waarvoor die geld gaan,
4. Bedrag,
5. Rekeningkode.
6. Bank – en internetbetalings moet korrekte rekenings as verwysings hê

BEGROTING
 
➢ Die finale begroting vir die volgende jaar word jaarliks in November aan die ouers voorgelê vir goedkeuring.
➢ Dit is skoolbeleid dat hierdie dokument nie uitgestuur word nie.
➢ Alle ouers is egter baie welkom om te eniger tyd gedurende skoolure die begroting by die skool te kom bestudeer om hulle van die inhoud te vergewis.

Back to top